Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sosial og faglig lærelyst

Sosial og faglig lærelyst

Vi fokuserer stort på inkludering og på å ha en skole helt fri for mobbing. Det er viktig at alle trives på Mokollen skole. Sosial trivsel er med på å skape et positivt og stimulerende læringsmiljø som fremmer læringslyst. Vi ønsker å skape livsglede og faglig og sosial læring, i et utviklende miljø.

Ved at vi er små klasser klarer vi å ha en nærhet til elevene. Mindre forhold legger til rette for gode relasjoner, som igjen gir trygghet og økt læring. Lærerne er opptatte av å se den enkelte elev og tilrettelegge for faglig utvikling. Vi har et stort fokus på å finne og oppmuntre elevenes styrker, evner og anlegg. Derfor bruker vi blant annet SMART metoden fra 1.-10.trinn for å trene på sosiale ferdigheter.

SMART oppvekst skal bidra til robuste barn og unge som takler det livet byr på i medgang og motgang. Det bygger på en tanke om å skape fellesskap der ALLE opplever tilhørighet, livsglede og håp. I tillegg er SMART oppvekst et program som

  • setter verdier og prinsipper (styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse, relasjoner og trening) i bevegelse.
  • innebærer trening på opptredener og handlinger i alle våre mellommenneskelige møter.

Les gjerne mer om SMART oppvekst under fanen «Skolemiljø».

På Mokollen skole er det få elever i klassen og læreren som underviser har flere muligheter til å se hver enkelt elev. Elever på Mokollen skole forteller at de alltid føler seg sett og hørt. Man trenger ikke å vente lenge fra man rekker opp hånden til man får hjelp, sier de. I tillegg opplever vi ofte at elevene bli tett knyttet sammen og får et godt klassemiljø, som igjen fører til læring.

Skolemiljøet skal virke fremmende på helse, trivsel og læring, og skolen skal drive et aktivt og systematisk arbeid for å oppnå dette. På Mokollen skole får elevene delta i Trivselsprogrammet TL, der elever har ansvaret for morsomme aktiviteter i friminuttene. Vi er i tillegg en «ZERO-skole» og har nulltoleranse for mobbing.