Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ordensreglement

Forskrift om ordensreglement for Mokollen Skole

§ 1. HJEMMEL

Ordensreglement Mokollen skole, vedtatt 11.10.2018 Forskrift for ordensreglement for Mokollen skole er utarbeidet med hjemmel i opplæringslovens § 2–9 og forvaltningslovens § 2. Denne forskriften er overordnet skolens lokale trivsels- og ordensreglement (se § 3).

§ 2. FORMÅL

Alle elever på Mokollen skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, ref. opplæringslovens § 9a–1. Mokollen skole skal være et godt sted å være for alle, både lever og lærere. Skolen skal gi de beste muligheter til at elever på alle trinn får utvikle seg på ulike områder både personlig, faglig og åndelig. Samhandling, ord og språkbruk skal uttrykke respekt for Gud og mennesker.

§ 3. VIRKEOMRÅDE

Ordensreglementet gjelder i skoletiden, under alle skolens arrangementer, på SFO og på skoleveien.

Skolene skal i tillegg utarbeide et eget trivsels- og ordensreglement som tar utgangspunkt i lokale forhold.

Elever og foresatte/foreldre skal være med i utarbeidelse og evaluering av lokale reglement. Alle reglement skal gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte hvert år.

 1. Regler

§ 4. GENERELT

Mokollen skole skal gi elevene de beste muligheter for å fremme helse, trivsel og læring.

Som elev har du rettigheter og plikter.

Du har krav på

 • at alle behandler deg på en ordentlig måte
 • at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
 • du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging, krenkelser og mobbing
 • et godt lærings-og skolemiljø

Du har plikt til å

 • vise hensyn og respekt for andre
 • ikke plage, sjikanere eller mobbe andre
 • holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen
 • møte presis til timer og avtaler
 • bidra til å holde skolens område rent og ryddig
 • ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne og stelle pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell

Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn.

§ 5. ORDEN

Eleven skal:

 • Møte presis til timer og avtaler
 • Møte forberedt til opplæringen
 • Ha med nødvendige bøker og utstyr
 • Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • Holde god orden
 • Ikke forlate skolens område uten tillatelse
 • Følge skolens regler om melding av fravær

§ 6. OPPFØRSEL

Mokollen skole skal være fri for hærverk, vold, mobbing (også på sosiale medier), rasistiske utsagn og handlinger, trakassering og sjikane.

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel og folkeskikk, herunder:

 • Behandle medelever og ansatte og andre som eleven møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell legning m.m.
 • Vise respekt for undervisningen og gjøre sitt til at det er arbeidsro i timene
 • Bidra til et godt læringsmiljø
 • Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte

§ 7. FARLIGE GJENSTANDER

Farlig redskap eller våpen som kan benyttes til å skade andre eller bygninger eller inventar på skolen, er ikke tillatt.

§ 8. RUSMIDLER

Bruk, omsetning eller oppbevaring av tobakk, inkludert el-sigaretter med eller uten nikotin, snus, alkohol og andre rusmidler og brukerutstyr i enhver form er forbudt på skolens område, på alternativ sted for opplæringer (f.eks skoleturer) og på arrangementer i skolens regi.

§ 9. FRAVÆR

Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved sykdom skal skolen ha beskjed så raskt som mulig.

Skolen skal varsle elevens foresatte dersom eleven uteblir fra skolen uten at beskjed er gitt. Foresatte må informeres om det ansvaret de har for elevens frammøte til undervisning etter opplæringsloven § 2–1. Ugyldig fravær vektlegges når eleven skal vurderes i orden.

Når det er forsvarlig, kan skolen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 uker (opplæringsloven § 2–11).

§ 10. BRUK AV ELEKTRONISK UTSTYR

Alt elektronisk utstyr som mobiltelefon og Ipod/Mp3-spillere skal være på lydløs/avslått og lagt bort i skoletiden, dersom ikke annet er avtalt.

All bruk av skolens datautstyr skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer for databruk på Mokollen skole og elevene skal følge skolens nettvettregler.

 • 11. SOSIALE MEDIER

Du kan ikke formidle medieopptak (video, lyd og bilde) av elever eller ansatte uten tillatelse av den eller de det tas medieopptak av. Andres nettprofiler og kontoer er deres eiendom, bruk av disse uten tillatelse er forbudt.

 • 12. PLIKT TIL Å VARSLE

Du skal varsle om krenkende atferd, mobbing og seksuell trakassering som du blir oppmerksom på. Du skal også varsle om bruk av rusmidler på lærestedet/alternative opplæringsarenaer/arrangementer i skolens regi, eller på vei til og fra lærestedet

 1. Konsekvenser og tiltak/sanksjoner

Elevene skal forstå sammenhengen mellom regelbrudd og konsekvens. Konsekvensen bør komme så tidlig som mulig i forhold til regelbruddet. Konsekvensene må aldri være krenkende eller til skade for elevene. Det er bare den eleven eller de elevene som har gjort seg skyldig i regelbrudd som kan irettesettes/straffes. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

§ 13. TILTAK VED BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET

Brudd på ordensreglementene, kan medføre følgende tiltak:

 • a) Muntlig irettesettelse
 • b) Muntlig melding til foreldre/foresatte
 • c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte
 • d) Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid
 • e) Pålegg om tiltak for å utbedre skader
 • f) Farlig redskap vil bli beslaglagt av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander overleveres til eleven etter skoletid, eller til foresatte.
 • g) Ulovlige rusmidler overleveres politiet.
 • h) Midlertidig eller permanent gruppe-, klasse- eller skolebytte.
 • i) Bortvisning
  Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer og dager er regulert i opplæringsloven § 2–10.Ved bruk av vold, særlig provoserende atferd eller andre grove eller gjentatte brudd på ordensreglene, kan elever på klassetrinn 8.–10. vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på klassetrinn 1.–7. kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen.Skolens ledelse vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller konsekvenstiltak.Lærere kan bortvise elever fra egen undervisningsøkt begrenset til to klokketimer. Læreren kan kun beslutte å sende en elev ut av undervisningen og ikke hjem. Skolen har som ellers, ansvar for nødvendig tilsyn med eleven.
 • j) Alle typer straffbare forhold etter norsk lov bør meldes til politiet av skolens ledelse. Det kan for eksempel være ved grove tilfeller av hærverk, vold, mobbing, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering og sjikane på grunn av religion eller livssyn.

§ 14. SAKSBEHANDLINGSREGLER VED SANKSJONER

Elevene skal alltid gis mulighet til å forklare seg og, hvis mulig, få anledning til å gjøre opp for seg.

Foresatte til elever på 1.–7. trinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for resten av dagen.

Foresatte til elever på 8.–10. trinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for hele dager. Når det gjelder bortvisning for en eller flere dager, skal vedtak fattes etter forvaltningslovens § 2 (enkeltvedtak). Elevens foresatte skal ha rett til å uttale seg før vedtak fattes.

Vedtaket kan påklages av foresatte etter forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt de foresatte har mottatt enkeltvedtaket, jfr. forvaltningsloven § 29. Klagen skal rettes til skolen som har fattet enkeltvedtaket. Skolen skal gi foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt, ref forvaltningslovens § 11a. Dersom skolen ikke omgjør vedtaket, eller gir klager medhold, vil klagen bli sendt til kommunen som eventuelt videresender den til Fylkesmannen i Vestfold med kopi til foresatte. Fylkesmannen er endelig klageinstans.

Sanksjoner kan bare gis til den eleven eller de elevene som har gjort seg skyldig i regelbrudd. Foresatte skal informeres før sanksjoner gjennomføres. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Skade eller hærverk på skolens eiendom og/eller utstyr kan medføre erstatningsansvar for eleven i henhold til lov om skadeserstatning §1–1. Foreldrene kan bli ansvarlige for barnas handlinger etter lov om skadeserstatning § 1–2. Uavhengig av egen skyld kan foreldre bli erstatningsansvarlige.

 

LOKALT TRIVSELS- OG ORDENSREGLEMENT

FOR MOKOLLEN SKOLE

Elevene skal følge prinsippene for en Zero-skole. I dette ligger at:

 • Vi skal ikke mobbe andre.
 • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.
 • Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene.
 • Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlæreren

eller annen lærer på skolen eller de hjemme.

 

I tillegg skal elevene ved Mokollen skole:

 1. ikke utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen eller på skoleveien
 2. vise hensyn og respekt for andre
 3. holde arbeidsro i timene og møte presis til timer og avtaler
 4. gjøre skolearbeidet til avtalt tid
 5. ikke fuske i skolearbeidet
 6. la mobiltelefon, Ipod/MP3 og lignende være avslått i skoletiden og bare bruke disse med mindre skolen har gitt tillatelse til bruk
 7. ikke bruke eller oppbevare tobakk, snus, alkohol og narkotika på skolen
 8. bruke sykkelhjelm når sykkel brukes i skoletiden og når de sykler til og fra skolen
 9. kaste snøball kun på oppsatte blinker
 10. ikke drikke brus, energidrikker, bruke tyggegummi, spise godteri, chips o.l i skoletiden
 11. oppbevare yttertøy og utesko i garderoben i undervisningstiden og bruke innesko i elevarealene
 12. holde orden og ta vare på alt som tilhører skolen, bygning og inventar, inne og ute, og behandle skolebøker og annet undervisningsmateriell pent
 13. ta ansvar for egne verdisaker
 14. ikke forlate skolens område uten tillatelse

 

Forslag til ordensreglementet er sent til uttalelse til elevrådet, FAU og de ansatte ved skolen.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret 11.10.2018